پرداخت آنلاین

کاربر گرامی! جهت پرداخت قبض ، شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض حق انشعاب خود را وارد و سپس بر روی کلید پرداخت کلیک نمایید .

شـنـاسـه قـبـض : شـنـاسـه قـبض 6 تا 13 رقم مانند : 1677036253
شناسه پرداخت : شناسه پرداخت 6 تا 13 رقم مانند : 1234567890
نــــوع قــــبــــض : نامشخص